บริษัท ปูแดง168 (ไทยแลนด์) จำกัด 

ประวัติบริษัท ปูแดง 168 ไทยแลนด์ จำกัด

- ผลิตภัณฑ์ “ ปูแดง ไคโตซาน ” ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อ 20 มีนาคม 2546 ได้มีการจำหน่ายและแนะนำให้เกษตรกรใช้แล้วเห็นผล
สามารถปลดหนี้สินได้จนเป็นที่กล่าวขานกันในวงการเกษตรกรรมมาเป็นระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา
- ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ “ ปูแดง ไคโตซาน ” ได้เปิดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบของแผนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงในนาม บริษัท ปูแดง168
(ไทยแลนด์) จำกัด โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เลขที่ นร 0๓0๖ /๘๑๓๔ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553
ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 34/6 หมู่ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 อันเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหารและสมาชิก
ปูแดงที่ได้ช่วยชุบชีวิตเกษตรไทยปลดหนี้ปลอดสารเคมี
- คณะผู้บริหารมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บริหารด้วยคุณธรรม
- มีเป้าหมายเป็นบริษัทที่ช่วยเหลือเกษตรกร โดย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างโอกาส
- มีวิสัยทัศน์ ตอบสนองความต้องการแห่งความสำเร็จในชีวิตของผู้คนทุกหนแห่ง
- มีสินค้าที่โดดเด่น คุณภาพสูง และราคาเหมาะสม เข้าได้ทุกกลุ่มผู้บริโภค
- แผนสร้างรายได้ ทำง่าย ผลตอบแทนสูง ถูกต้องตาม พรบ.ขายตรง
- มีการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่อง
- มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ
- มีการพัฒนาระบบช่วยการทำงานเพื่อให้สมาชิกประสบผลสำเร็จเร็วขึ้น 

ปณิธานบริษัท

   เราจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและปลดหนี้สินได้ นำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่เกษตรกร พร้อมกับเป็นผู้ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประทานพืชผัก ผลไม้ที่ปลอดสารพิษ 

 

นโยบายบริษัท

   มุ่งมั่นสู่ความเป็นบริษัทที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างพอเพียงปลอดหนี้สิน และสร้างรายได้ให้กับ เกษตรกรจาการใช้ผลิตภัณฑ์ “ปูแดง ไคโตซาน” และการเป็นสมาชิกนักธุรกิจอิสระของบริษัท ปูแดง 168 ไทยแลนด์ จำกัด 

 

สโลแกนบริษัท

   “คุณภาพนำธุรกิจ สู่ชีวิตที่มั่นคง” สิ่งที่เราตระหนักเสริมนอกจากเรื่องของบริการแล้ว เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เราจะให้ความสำคัญเป็น อันดับหนึ่งเสมอเพราะทุกอย่างที่มีคุณภาพจะนำพาเราไปสู่ความยั่งยืนและมั่นคง บริษัท ปูแดง 168 ของเราจึงเป็นหนึ่งในเรื่องของคุณภาพ ขอให้ท่านจงเชื่อมั่นและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรากับหุ้นส่วนของบริษัท 

 

เป้าหมายการดำเนินงาน

   เป้าหมายของบริษัทเป็นบริษัทที่ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืช ผัก และผลไม้ปลอดสารพิษให้ได้มากที่สุดในทุกพื้นที่การเกษตร ของประเทศไทย 

 

ศักยภาพของบริษัทและทีมงาน

   - ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ เข้าใจในระบบธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายหลายระดับชั้น หรือ MLM อย่างลึกซึ้ง - ทีมงานบริหารที่เป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายที่ปรึกษาของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในแต่ละสาขาอาชีพ
ที่สามารถให้คำปรึกษากับเราได้ตลอดเวลา