รายละเอียดคลังสินค้า

คลัง ลำพูน 053-982518 มือถือ 084-9901116

คลังลำพูน
จังหวัด ชื่อจุดบริการ อำเภอ โทรศัพท์ ประเภท
ลำพูน แสงดาว  ต้นมณีเจริญชัย เมือง 053-982-518 , 083-764-8297 สารปรับปรุงดิน + น้ำ
  อรลัดดา สาธนันชัย ลี้ 081-884-2715 สารปรับปรุงดิน + พลัส
เชียงใหม่ จรัล  อิวาง สันป่าตอง 084-367-3619 , 086-691-2124 สารปรับปรุงดิน + น้ำ
  จรัล  กาวิพรม จอมทอง 080-563-3693 ปุ๋ยปูไทยแลด์168
  วรพงค์  ผุยเจริญ แม่วาง 082-196-4577 สารปรับปรุงดิน
เชียงราย ศรีสุพรรณ์  ชุมภู เวียงป่าเป้า 089-852-5346 สารปรับปรุงดิน + น้ำ
  ผล  วิชาเถิน เมือง 083-152-2199 , 053-601-134 สารปรับปรุงดิน 
  สมาพันธุ์  รัตน์ชัยศิลปฅ์ เชียงของ 083-578-2398 , 085-713-0565 สารปรับปรุงดิน + น้ำ
พะเยา ฟองจันทร์  คนึงคิด เชียงคำ 087-237-7629 , 081-1648032 สารปรับปรุงดิน + น้ำ
น่าน สุปราณี  ดวงแก้ว ปัว 081-673-2206 , 054-756-066 สารปรับปรุงดิน + น้ำ
ลำปาง พลอย  คำน้อย เถิน 086-183-6106 สารปรับปรุงดิน 
พิษณุโลก นวลน้อย  แพรขาว เมือง 089-437-8881 สารปรับปรุงดิน + น้ำ
  พิชิต  พุทธการ ชาติตระการ 089-9084159 ปุ๋ยปูไทยแลด์168
  ชูชีพ  ดาอนันต์ บางระกำ 088-545-4724 สารปรับปรุงดิน
พิจิตร ณิชา วิเศษคามิน เมือง 089-891-2008,081-166-0200 , 056-652-211 สารปรับปรุงดิน + น้ำ
  พัชรา  ปานเสน สากเหล็ก 081-039-3814 , 081-785-8819 สารปรับปรุงดิน + พลัส
  เจษฎา  รอดขาว โพธิ์ประทับช้าง 080-511-5280 สารปรับปรุงดิน
  สุวณี  ตองทอง วชิรบารมี 086-443-9804 สารปรับปรุงดิน+พลัส
  ปริญญา  อุดมรักษ์ บึงนาราง 081-269-5145 , 086-933-7558 สารปรับปรุงดิน
นครสวรรค์ ธีระศักดิ์  สังข์เงิน พยุหะคีรี 087-023-6882 สารปรับปรุงดิน+ พลัส
  อนามฤณ  โอประเสริฐสวัสดิ์ เมือง 083-322-7899 , 089-118-0056 ปุ๋ยปูไทยแลด์168
  กิตติพงษ์  ฟุ้งสุข ตากฟ้า 081-627-9145 สารปรับปรุงดิน 
กำแพงเพชร กมลวรรณ  หอมสุวรรณ เมือง 089-460-7212 , 086-451-5931  น้ำ
  วัฒนา  เลาหพิบูลรัตนา เมือง 083-697-8363 สารปรับปรุงดิน
เพชรบูรณ์ ปิยะดา  พามูล เมือง 081-886-1999 , 056-736-659 สารปรับปรุงดิน + น้ำ
  น้ำเชื่อม  คล้ายแก้ว ชนแดน 081-680-3688 สารปรับปรุงดิน+ พลัส
  เจษฎา  คล้ายแก้ว ศรีเทพ 081-680-3688 สารปรับปรุงดิน+พลัส
อุตรดิตถ์ โยธา  พามี บ้านโคก 086-091-4731 , 055-486-023 สารปรับปรุงดิน

  • ใบสั่งซื้อแบบที่ 1 AA [ PDF | JPG ]
  • ใบสั่งซื้อแบบที่ 2 AB [ PDF | JPG ]
  • ใบสั่งซื้อแบบที่ 3 DD BB CC [ PDF | JPG ]
  • ใบสั่งซื้อแบบที่ 4 SS [ PDF | JPG ]