รายละเอียดคลังสินค้า

ภาคเหนือ

จังหวัด ชื่อจุดบริการ อำเภอ โทรศัพท์
ลำพูน แสงดาว  ต้นมณีเจริญชัย เมือง 053-982-518 , 083-764-8297
เชียงใหม่ จรัล  อิวาง สันป่าตอง 084-367-3619 , 086-691-2124
  จรัล  กาวิพรม จอมทอง 080-563-3693
เชียงราย ธัญวลัย  หมื่นราษฎร์ เชียงของ 087-656-1094
พะเยา ฟองจันทร์  คนึงคิด เชียงคำ 087-237-7629 , 081-164-8032
แม่ฮ่องสอน โชคชัย  ประลองผล แม่สะเรียง 089-044-7997
น่าน สุปราณี  ดวงแก้ว ปัว 081-673-2206 , 054-756-066
พิษณุโลก พิชิต  พุทธการ ชาติตระการ 089-908-4159
พิจิตร ณิชา วิเศษคามิน เมือง 089-891-2008,081-166-0200 , 056-652-211
  พัชรา  ปานเสน สากเหล็ก 081-039-3814 , 081-785-8819
นครสวรรค์ อนามฤณ  โอประเสริฐสวัสดิ์ เมือง 083-322-7899 , 089-118-0056
  กิตติพงษ์  ฟุ้งสุข ตากฟ้า 081-627-9145
กำแพงเพชร วัฒนา  เลาหพิบูลรัตนา เมือง 083-697-8363
อุตรดิตถ์ โยธา  พามี บ้านโคก 086-091-4731 , 055-486-023

  • AA ผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ [ PDF | JPG ]
  • AB ผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ [ PDF | JPG ]
  • SS รวมเกษตรและสัตว์ [ PDF | JPG ]
  • DD/CC อุปโภคและบริโภค [ PDF | JPG ]